Các công việc của IT trong doanh nghiệp

Vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong doanh nghiệp bao gồm: 
 1. Đảm bảo hạ tầng CNTT, hệ thống kết nối internet, wifi, các ứng dụng,  máy chủ, domain server, database server, mail server,webserver, ftp server, file server , camera, phần mềm và các tài nguyên hệ thống… hoạt động ổn định phục vụ cho công việc tại doanh nghiệp.
 2. Quản lý vận hành các phần mềm nghiệp vụ (ERP, Kế toán, Nhân sự, Quản lý công văn, …) trong doanh nghiệp.
 3. Quản trị cổng thông tin, website, cập nhật nội dung ...
 4. Quảng bá website, phụ trách triển khai chiến lược eMaketing  trên website.
 5. Nghiên cứu, xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển, chuyển giao công nghệ.
 6. Thẩm định, kiểm tra, đánh giá, giám sát, nghiệm thu các dự án CNTT.
 7. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng – truyền thông của Công ty. Backup dữ liệu định kỳ, đánh giá, dự phòng các sự cố rủi ro.
 8. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, cấp quyền sử dụng.
 9. Tiếp nhận yêu cầu và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng...
 10. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin, đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.
 11. Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, quản lý thiết bị, nghiệp vụ; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của doanh nghiệp.
 12. Xây dựng tài liệu, biểu mẫu, đào tạo hướng dẫn sử dụng các phầm mềm ứng dụng trong nội bộ.
 13. Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm. Đề xuất mua sắm, quản lý tài sản về công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
 14. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo quy định và các báo cáo khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 15. Cài đặt, bảo trì, quét virus, vệ sinh định kỳ các hệ thống máy chủ, máy trạm … trong doanh nghiệp.
 16. Phát triển phần mềm nghiệp vụ trong doanh nghiệp. 
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp.

3STONE.VN
Được tạo bởi Blogger.