Các lệnh cơ bản khi quản trị server linux

Để quản trị một server linux cần phải nắm vững một số lệnh về hệ thống, sau đây mà một số lệnh cơ bản và thường dùng khi login vào một server linux nào đó :)

Kiểm tra số lượng kết nối của mỗi loại
#netstat -an | awk '{print $6}' | sort | uniq -c

Kiểm tra số lượng kết nối qua port 80
#netstat -an |grep :80| awk '{print $6}' | sort | uniq -c


Kiểm tra số lượng kết nối qua http
#ss -lp | grep http

Xem chi tiết ip + số lượng kết nối qua port 80
#netstat -an |grep :80| awk '{print $5}' |sed s/'::ffff'//|cut -d ":" -f1 | sort | uniq -c

Kiểm tra các Process của dịch vụ httpd
# ps aux | grep http

Kiểm tra các Process của dịch vụ mysql
# ps aux | grep mysql

Kiểm tra số lượng RAM của server còn trống
#free

Kiểm tra các Process httpd với option sort rss
# ps -ylC httpd --sort:rss

Các lệnh trên chỉ là cơ bản để biết một số thông tin về server, các bạn nên tham khảo thêm các lệnh khác của linux để phục vụ cho công việc.


Được tạo bởi Blogger.